Geschiedenis

Meer dan eeuw school aan de ‘Leuvense Poort’…

De geschiedenis van onze school is ontegensprekenlijk nauw verbonden met de geschiedenis van onze parochie en van onze stad.
Op 22 augustus 1901 vermeldde een K.B. de goedkeuring van de kerk en gebiedsomschrijving van de nieuwe parochie H. Familie. Men heeft waarschijnlijk die naam gekozen vanwege de nabijheid van het kloosterdomein  van de abdij van Nazareth. De officiële inzegening van de nieuwe kerk van de H. Familie was op 15 augustus 1904.
De schoolgaande jeugd uit het gebied aan de Leuvense poort moest binnen de stadsmuren schoollopen. Voor een deel was dat in de Centrumschool in de Kerkstraat terwijl de meisjes tot 1909 naar school liepen bij de Zusters Colletienen, die er – naar de getuigenis van Z. E. H. deken – “vooral goede christenen van maakten”. Laten we daarbij ook de opmerking maken dat zeker niet alle kinderen naar school gingen aangezien de wet op de leerplicht pas in 1918 van kracht ging.

Reeds van bij zijn aanstelling als parochiepriester was pastoor Michiels
druk bezig met het opstarten van twee parochiale scholen.
de jongensschool ‘Sint-Gummarus’
de meisjesschool ‘Heilige Familie’

Intussen kocht de Congregatie van de Zusters van Vorselaar in 1960 een terrein aan van 1 ha 78 a groot in de Kriekenstraat van de Commissie van Openbare Onderstand van de stad Lier met het oog op het oprichten van gebouwen met een sociaal doel. Dat eerste sociale doel was het bouwen van een kleuterschooltje voor de kinderen van de plaatselijke bevolking.
Lees hierover meer in het artikel ‘kleuterschool Kriekenstraat‘.

In 1978 werden de scholen gemengd en kwam er een nieuwe directie mevrouw Van den Bulck – Lodewijckx.
Twee jaar later werd de samensmelting van de beide parochiescholen compleet doordat alles onder één naam werd ondergebracht: Gesubsidieerde vrije gemengde basisschool Heilige Familie.

Op 1 januari 1995 werd de school door het plaatselijke comité overgedragen aan OCBA (Opvoeding en Cultuur Bisdom Antwerpen) en kwam zo onder een veel groter bestuurlijk orgaan. Stilaan werd duidelijk dat de school zijn gebouwen grondig moest renoveren en verbouwen. Om dat mogelijk te maken werden allerlei acties naast de al bestaande activiteiten op poten gezet om het bouwfonds te spekken.

Vanaf 1 september 1998 werden de meeste katholieke scholen uit Lier verenigd onder éénzelfde inrichtende macht: KOR-Lier (Katholieke Onderwijs Regio Lier).

Eind jaren negentig wordt een oudervereniging opgericht om in 2008 opgenomen te worden in de ouderraad.

Omdat de zusters het klooster verlaten hadden, mocht de school van de parochie beschikken over een deel van die gebouwen zodat ze voor het eerst een aparte refter met keuken ter beschikking had. Boven dat gedeelte kon er een extra klaslokaal worden ingericht.

Op 1 september 2003 trad de basisschool toe tot de scholengemeenschap ‘De 3 Neten’.

Niet alleen officieel veranderde het één en ander. In 2003 was het de hoogste tijd om onze school te voorzien van een eigentijds sanitair complex voor meisjes, jongens en kleuters. De ramen langs de kant van de speelplaats waren ook aan vervanging toe.
In datzelfde jaar kregen we een nieuwe directie: Nicole De Ridder.

Het grootste project werd gestart in 2007 en omvatte de bouw van een turnzaal met kleedkamers en opberghok, een bovenverdieping met drie lokalen en een onontbeerlijk afdak. In het hoofdgebouw werden beide trappen vervangen en er werd zelfs een traphal bijgebouwd.
Nadien volgende de ramen langs de straatzijde om daarna af te ronden met de vervanging van het dak van het hoofdgebouw in 2019.


0