Privacy-verklaring

Doel van deze tekst

Met deze tekst willen we:

 • aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
  • welke gegevens verzamelen we?
  • waarvoor gebruiken we deze gegevens?
 • aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren ?
 • verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
 • jou informeren over ons cookiebeleid;
 • uitleggen welke rechten je hebt.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

Vrije Basisschool Heilige Familie, Kesselsesteenweg 1, 2500 Lier is de beheerder van de websites hfamlier.be, fali.be en hfamlier.i8.be. Bijgevolg zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door deze websites verwerkt worden.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

 • Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om de schoolwebsite te laten functioneren;
 • moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken persoonsgegevens van de website-bezoekers overeenkomstig de verordening 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Dit is de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort als AVG (of GDPR in het Engels). Deze is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

categorie: foto en video’s
Welke persoonsgegevens ? Foto’s en filmpjes.
Gerichte beelden : ouders/voogd geven in het begin van de schoolloopbaan een schriftelijke toestemming waarbij ze akkoord gaan dat hun kinderen gefotografeerd of gefilmd worden tijdens de schoolactiviteiten.
Er zullen nooit namen of andere persoonlijke gegevens van de leerlingen bij de media geplaatst worden.
Niet gerichte beelden : die zijn beelden die niet de intentie hebben bepaalde personen duidelijk in beeld te brengen en zijn eerder sfeerbeelden. Bijvoorbeeld een sfeerbeeld van het schoolfeest. Voor deze beelden is er geen expliciete toestemming nodig.
Doel ?
Ouders kunnen het schoolgebeuren mee opvolgen en thuis met hun kinderen napraten over de gebeurtenissen op school.
Hoe komen we in bezit van deze gegevens ?
via foto- en video-opnames tijdens de schoolactiviteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.
Ontvangers ?
Iedereen die de website bezoekt.
Hoelang bewaren we deze gegevens ?
De beelden worden per schooljaar bewaard. Naast het lopende schooljaar, is er ook een archiefgedeelte met de voorgaande schooljaren. Het beeldmateriaal wordt derhalve meerdere jaren bewaard.

Ons cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor zij die pagina’s van de site aanpassen en/of publiceren:
Wanneer u inlogt, zullen we ook een aantal cookies instellen om uw inloggegevens op te slaan en uw schermkeuzes weer te geven. Logincookies gaan twee dagen mee, en schermopties cookies gaan een jaar mee. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken geldig. Als u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd.
Als u een pagina bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist heeft bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Jouw rechten?

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Mail  hiervoor naar: directie@hfamlier.be of contacteer de school telefonisch: 03 480 12 20

Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.

Meer informatie over jouw rechten:

Recht op informatie: u heeft het recht om te weten welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden, op welke rechtsgrond, hoe lang wij deze gegevens bewaren en aan wie wij deze gegevens eventueel doorgeven. – Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
Recht op rectificatie: u heeft het recht om verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven.
Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

0