Visie – In dialoog met elkaar

Een open sfeer waarin alles bespreekbaar is en een duidelijke communicatie met en naar ouders, zorgt voor een open dialoog waarin iedereen zijn inbreng heeft.
Op die manier krijgt een ouder het gevoel dat hij mee betrokken wordt in het hele schoolgebeuren. Het is drempelverlagend, zowel ouders als kinderen weten dat ze met hun vragen, bedenkingen, zorgen en noden in de school terecht kunnen. Ouders voelen zich betrokken, weten wat er ‘leeft’ in onze school. Een luisterend oor bieden is soms al voldoende voor een ouder. De stap naar een gesprek met de leerkracht, directie,…wordt gemakkelijker en sneller gezet. Zo weten ouders dat hun kind belangrijk is voor ons en niet zomaar één van de zovelen is. We werken samen aan de opvoeding van een kind, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders voelen dit en waarderen het.

Een goede samenwerking en omgang tussen leerkrachten, met directie, met zorg én met ouders verhoogt de betrokkenheid, zorgt dat de school leeft!
Samen kan je meer. We leren van elkaar. Als iedereen het gevoel heeft dat de ander het goed met hen voorheeft, is er heel veel mogelijk. Het creëert een sfeer van verbondenheid, van openheid en zorgt voor meer gedrevenheid. Dit geeft energie om ermee voort te gaan. Er wordt zo samen school gemaakt, de draagkracht wordt groter.

Openheid tussen leerkrachten en een duidelijke communicatie onderling, waarbij alles bespreekbaar is, zorgt voor een open dialoog waarin iedereen zijn inbreng heeft.
Het zorgt ervoor dat er een fijne werksfeer is. Je mening telt, je wordt gehoord. Je krijgt waardering en respect van de andere. Samen zoeken naar oplossingen komt de kinderen ten goede. Ook voor kinderen is het leuk om samen te werken met andere kinderen, jonger of ouder en met andere leerkrachten dan hun eigen klasjuf of – meester. Dit alles maakt dat we ons kunnen profileren als een echte ‘basisschool’. We vormen één geheel. We houden rekening met elkaar en spelen in op elkaar. Het biedt ons kansen om één lijn in ‘opvoeding en leren’ te trekken. Je krijgt meer draagkracht als leerkracht en als school.
Een goede samenwerking en opvolging tussen kleuters en lagere school maakt van ons een goed team, zorgt voor een goede organisatie.

Ik geloof in een betere samenleving, waar we respect hebben voor ‘iedereen’, wat de mogelijkheden van ‘ieder’ ook mogen zijn. Ik denk dat ik een grote bijdrage heb om kinderen op te voeden en dingen bij te brengen die kunnen bijdragen tot een betere samenleving waar elk kind ook zijn weg in kan vinden. Ik geloof in elk kind met zijn talenten, zijn eigenheid, … en dat het kan ontplooien tot een ‘goed’ mens… natuurlijk met de hulp van ouders, familie,… .

Zo kan je dit o.a. zien bij ons op school:
Georganiseerde gesprekken
communicatie via schoolagenda
de babbeltjes tussendoor
een open deur bij de directie en leerkrachten
hulp bij activiteiten
overlegmomenten
bij collega’s binnenwaaien met vragen
openstaan voor nieuwe ideeën
luisteren naar elkaar
personeelsvergaderingen
overgang laatste kleuterklas / 1ste leerjaar
integratiemomenten kleuterschool/ lagere school

0